• Padmasana
  Lotus Pose

 • Paripurna Navasana
  Full Boat Pose

 • Parivrtta Janu Sirsasana
  Revolved Head-to-Knee Pose

 • Paschimottanasana
  Seated Forward Bend

 • Simhasana
  Lion Pose

 • Sukhasana
  Easy Pose

 • Surya Yantrasana
  Sundial Pose

 • Upavistha Konasana
  Wide-Angle Seated Forward Bend

 • Virasana
  Hero Pose