•  Breath of Fire
  Bhastrika Pranayama

 • Breath Retention
  Kumbhaka Pranayama

 • Channel Cleaning Breathing
  Anuloma Viloma Pranayama

 • Cooling Breath
  Sitali Pranayama

 • Humming Bee Breath
  Bhramari Pranayama

 • Left Nostril Breathing
  Chandra Bhedi Pranayama

 • Om Chanting
  Pranav Pranayama

 • Right Nostril Breathing
  Surya Bhedi Pranayama

 • Skull Shining Breathing
  Kapalabhati Pranayama

 • Teeth Hissing Breath
  Sitkari Pranayama

 • The Victorious Breathing
  Ujjayi Pranayama

 • Vashistha Pranayama
  Abdominal Breathing
  Diaphragmatic Breathing